Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Procesne izboljšave

Uvajanje vitkih procesov omogoča zmanjšanje napak, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo aktivnosti podjetja opravljene le enkrat in takrat odlično. Veliko lažje tako vodstvo, lastniki kot zaposleni dosegajo uspehe v podjetju, ki ima zdrave temelje, spodbudno kulturo in svetlo perspektivo, kar pa se lahko okrepi z uvedbo agilnih metod. Procesne izboljšave se nanašajo na prenovo poslovanja v podjetjih, ki je vezano na prenovo poslovnih procesov. Zajema področja racionalizacije, standardizacije in poenostavitve postopkov ter uvajanja nujnih organizacijskih sprememb in razmer za uvedbo sodobnih konceptov skupinskega dela ob načrtovanju uvajanja sodobne informacijske tehnologije v prihodnje. Za agilno delovno okolje, ki ga podjetja želijo uvesti, je značilna projektna organiziranost. Organiziranost in procesi pa morajo podpirati človeško agilnost in sodelovanje. Zavzetost in sodelovanje zaposlenih oz. vseh deležnikov poslovnega procesa temelji na neprestani komunikaciji, usklajenosti s skupnimi cilji, motivaciji za v naprej točno določene rezultate in na zagotavljanju ustreznih kompetenc. Omogočati morajo dovolj svobode za kreativno delo, hkrati pa zagotavljati okolje, v katerem lahko učinkovito spremljajo doseganje ciljev in porabo virov.

Cilj procesnih izboljšav v podjetju je vzpostaviti vitkost z namenom izvajanja stroškovno in časovno bolj učinkovitih procesov.

Se bi radi udeležili usposabanj?

Prijavite se na enega od terminov!

Procesne izboljšave se nanašajo na prenovo poslovanja v podjetjih

Prenova poslovanja in procesov:
Pri prenovi poslovanja ne gre za tehnološko spremembo, temveč za delovanje podjetja kot celote, zato se mora podjetje na prenovo dobro pripraviti. Postopek vsebuje naslednje faze:
1. Razumevanje (odprava strahu pred spremembami);
2. Snovanje, izdelava in uporaba določenega modela oz. metode (odprava neskladnosti pri delu);
3. Poenostavitev – racionalizacija (odprava izgube časa)
4. Učinkovite interakcije med izvajalcem in strankami (uporaba najprimernejšega pristopa glede na naravo in zahtevnost projekta).

Prednosti prenove poslovnih procesov:

• Izdelek / storitev prilagojena naročnikovim zahtevam
• Naročnik sodeluje pri ustvarjanju izdelka / storitve
• Spoštovanje rokov izvedbe
• Velika zanesljivost in kakovost izvedbe
• Stroškovna učinkovitost
• Sistem storitev izhaja iz naročnikovih zahtev
• Znatno skrajšanje obdobja razvoja izdelkov / storitev
• Nižji stroški
• Zadovoljstvo naročnikov

Lastnik procesa ima v zvezi z doseganjem vseh prednosti prenove poslovnih procesov več odgovornosti:

1. razumeti proces – poznati mora celoten proces in medsebojno prepletanje aktivnosti;
2. usmerjati proces k ciljem – vklapljati proces v vizijo podjetja;
3. meriti proces – spremljati učinkovitost in uspešnost procesa;
4. primerjati proces (benchmarking) – večji pomen dajati primerjavi procesov kot primerjavi rezultatov;
5. imeti vizijo novega procesa – na osnovi obstoječega procesa razvijati dolgoročno vizijo procesa;
6. poročati o procesu – vsaj enkrat letno se pripravi poročilo s predlogi za izboljšanje in racionalizacijo;
7. izboljšati proces – izboljšave so postopne ali radikalne, vključujejo spoznanja iz prejšnjih točk in vodijo k izboljšanju poslovanja podjetja kot celote.

Svetovanje podjetju bo potekalo na naslednji način (potek aktivnosti):
– ocena obstoječega stanja,
– ocena veščin zaposlenih,
– zasnova in načrt aktivnosti,
– izhodišča za delo z zaposlenimi,
– tedenska srečanja z ekipo,
– delavnice,
– analiza poslovnih področij (funkcij za prenovo)
– načrt izboljšanja poslovnih procesov,
– analiza kazalnikov poslovanja,
– izvajanje začrtanih nalog v delovnem okolju, uvajanje, opazovanje, nadzor sprememb v procesih.

Razpisi za financiranje

Objavljamo aktualne razpise za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev.
 

Vitko poslovanje in agilno delovno okolje

Podjetje bo tako z izboljšanjem poslovnih procesov povezalo kombinacijo dveh področij – vitko (lean) poslovanje in agilno delovno okolje. Podjetje bo skozi operacijo spoznalo prednosti in konkretne korake za uvedbo vitkega poslovanja in prehoda v agilno kulturo podjetja, ki omogoča povečanje konkurenčnosti in učinkovite optimizacije procesov ter produktivnosti zaposlenih.

Z vpeljavo vitkega poslovanja, vitkih poslovnih procesov in ostalih metod optimizacije se bo podjetje lažje in hitreje odzivalo potrebam na trgu, kar je eden izmed ključnih pomenov za konkurenčnost na trgu. Ker je podjetje prisotno tudi na mednarodnem trgu, je sposobnost hitrega odločanja in vpeljevanja sprememb v proces toliko večjega pomena, saj je konkurenca na mednarodnem trgu še ostrejša.

Z optimizacijo procesov se bo pospešil proces nastopa in vpeljave produktov / storitev na nove trge in tako bo podjetje pridobilo veliko konkurenčno prednost. Z izboljšanim upravljanjem poslovnih procesov in vodenjem bo poskrbljeno, da se podjetje v celoti obnaša agilno in sledi trendom na trgu ali jih celo postavlja. Prilagojen in izpopolnjen prodajni proces pomeni prihranek časa in denarja, posledično pa tudi veliko konkurenčno prednost.

Z optimizacijo procesov in rastjo podjetja se bo povečala tudi dodana vrednost na zaposlenega. Z izboljšanjem poslovnih procesov bo podjetje bolj konkurenčno in bolje pozicionirano na trgu z drugimi podjetji v globalnem merilu, hkrati pa bo omogočena rast podjetja z dobro osnovno konstrukcijo organizacije.

S prenovo procesov se bo povečala konkurenčnost podjetja tudi zaradi izboljšanja kulture v podjetju, ki bo vpeljevala vrednote neprestanega izboljševanja poslovanja, neprestano testiranje novih inovacij na trgu in podobno.

Veliko konkurenčno prednost namreč predstavlja tudi vitko poslovanje s sočasnim odgovornim ravnanjem do okolja, širše družbe in zaposlenih.

© 2020 DIGITIS| Izdelava spletne strani: qstom.si